14.07.2424

Tag: նվեր

Ինչպե՞ս ընտրել նվեր փոքրիկի համար

1. Փոքրիկի համար ամանորի նվեր ընտրելուց պետք է ուղղորդվել երեխայի ցանկությամբ։ Հաճախ ծնողի ընտրության հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, թե ...